شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه احداث محوطه کود مایع و احداث رمپ ایستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه احداث محوطه کود مایع و احداث رمپ ایستگاه اصلی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/10/15

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.