شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه احداث ساختمان مکانیک کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مناقصه احداث ساختمان مکانیک کارخانه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام توزیع اسناد: 1400/08/29

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.