شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مزایده فروش خودروهای کارکرده موجود در انبار شركت كشت و صنعت دعبل خزاعی

مزایده فروش خودروهای کارکرده موجود در انبار شركت كشت و صنعت دعبل خزاعی

تاریخ اتمام مهلت توزیع اسناد: 1400/09/15

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.