شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با حضور در فرایند ارزیابی استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی که توسط تیم تخصصی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، موفق به دریافت تندیس بلورین سطحD  گردید.

ارزیابی استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی -با پایش الزامات و مبانی علمی در فرایندهای منابع انسانی با هدف ارتقاء کرامت انسانی- در میان تعداد قابل توجهی از صنایع و سازمان های صاحب نام کشور، صورت گرفت. تقدیر و ارائه جایزه ملی به برگزیدگان برتر در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آذرماه برای دومین مرتبه در کشور طی مراسمی در دانشگاه تهران انجام شد