شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

آقای تجریشی معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه در مورخه 1397/05/08 با استقبال مدیر محترم عامل کشت و صنعت و معاونین از برخی واحدهای شرکت، بازدید نمودند. ایشان ضمن بازدید از مزارع، واحدهای تصفیه پساب صنعتی و میست کولینگ کارخانه شکر، از شرکت خمیر مایه و الکل رازی بازدید به عمل آورده و در روند اقدامات صورت گرفته زیست محیطی در این شرکت قرار گرفتند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.