شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تندیس

تندیس سیمین صنعت سبز کشور

تندیس سیمین صنعت سبز کشور

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

برزگداشت روز صنعت معدن و تجارت

برزگداشت روز صنعت معدن و تجارت

واحد نمونه استانی استاندارد خوزستان

واحد نمونه استانی استاندارد خوزستان

سازمان محیط زیست

سازمان محیط زیست