شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

افتخارات

واحد نمونه غذایی سال 1387

واحد نمونه غذایی سال 1387

واحد برگزیده سال 92 -معاونت غذا و دارو

واحد برگزیده سال 92 -معاونت غذا و دارو

واحد نمونه کیفی

واحد نمونه کیفی

واحد نمونه استاندارد استان خوزستان

واحد نمونه استاندارد استان خوزستان