شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

واحد نمونه غذایی سال 1387