شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برزگداشت روز صنعت معدن و تجارت