شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مناقصه GIS – دستگاه تابلو GIS دیزل ژنراتورهای نیروگاه

مناقصه GIS –  دستگاه تابلو GIS دیزل ژنراتورهای نیروگاه

بدینوسیله از شما دعوت مىشود در مناقصه عمومی با مشخصات مشروحه زیر شرکت نموده و طبق اسناد و مدارک مناقصه قیمت پیشـنهادی خـود را اعـلام
نمایید
ماده 1:موضوع مناقصه
موضوع مناقصه : تابلو GIS

بعد از پر کردن فرم فایل های مربوطه مناقصه رو می توانید دانلود کنید