شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

سندبالست و رنگ آمیزی سبدهای حمل نی شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی

سندبالست و رنگ آمیزی سبدهای حمل نی شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی