شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

3 فقره اسناد مزایده عمومی و استعلام بهاء