شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

اردوی تفریحی خانواده های همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی