شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر