شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

برداشت از مزارع سر سبز نیشکر به روایت تصویر