شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پروژه ها و فعالیت های زیست محیطی