شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

یک روز به یاد ماندنی به روایت تصویر

یک روز به یاد ماندنی به روایت تصویر

یک روز به یاد ماندنی در کنار سفره هفت سین با حضور مدیر عامل کشت و صنعت دعبل خزاعی و جمعی از مدیران ،معاونین و کارکنان به روایت تصویر