شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش تصویری

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

بازدید دانش آموزان موسسه خیریه 14 معصوم به روایت تصویر

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه 14 معصوم

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه 14 معصوم

آغاز کشت محصول کلزا در کشت و صنعت دعبل خزاعی

آغاز کشت محصول کلزا در کشت و صنعت دعبل خزاعی

اهدا بسته های نوشت افزاری به مدارس روستا های حاشیه ی کشت و صنعت دعبل خزاعی

اهدا بسته های نوشت افزاری به مدارس روستا های حاشیه ی کشت و صنعت دعبل خزاعی

برداشت از مزارع سر سبز نیشکر به روایت تصویر

برداشت از مزارع سر سبز نیشکر به روایت تصویر