شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گزارش تصویری

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم

آغاز عملیات کشت نیشکر به روایت فیلم

آغاز عملیات کشت نیشکر به روایت فیلم

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

اهدای خون در کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم

پنجمین دوره لیگ فوتسال توسعه نیشکر و صنایع جانبی

پنجمین دوره لیگ فوتسال توسعه نیشکر و صنایع جانبی

جشن بزرگ عید غدیر به روایت فیلم

جشن بزرگ عید غدیر به روایت فیلم

آماده سازی جشن بزرگ عید غدیر خم با همکاری پایگاه مقاومت بسیج

آماده سازی جشن بزرگ عید غدیر خم با همکاری پایگاه مقاومت بسیج