شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

گام مهم کشت وصنعت دعبل خزاعی برای حفظ منابع آبی و صیانت از محیط زیست

گام مهم کشت وصنعت دعبل خزاعی برای حفظ منابع آبی و صیانت از محیط زیست

در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تصفیه خانه صنعتی دعبل خزاعی با ظرفیت 1200 مترمکعب در روز طراحی و در سال 94 به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این تصفیه خانه سالانه 324هزار مترمکعب فاضلاب به چرخه آب بازیافت برمیگردد و برای آبیاری  استفاده می شود.

بیولوژیکی تلفیقی (بی هوازی و هوازی )

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، این تصفیه خانه فاضلاب صنعتی از نوع  بیولوژیکی تلفیقی (بی هوازی و هوازی ) با ظرفیت 50 متر مکعب در ساعت و میزان بار COD  ورودی 10000 میلی گرم بر لیتر میباشد .

مطابقت استاندارهای سازمان محیط زیست

واحدهای مختلف تصفیه خانه شامل متعادلساز، واحد چربیگیر- دانه گیر،تانک اصلاح، واحد بویلر، راکتور بی هوازی و راکتور هوازی می باشند. در راکتور بی هوازی  80 درصد عملیات تصفیه فاضلاب انجام می شود  و فاضلاب جهت تصفیه تکمیلی به بخش هوازی ارسال می شود. سوختن گاز متان بخش بی هوازی و روشن شدن مشعل تصفیه خانه نشان از کارکرد مطلوب و استاندارد تصفیه خانه را دارد. بنابر این علاوه بر نتایج نمونه برداری و راندمان حذف بالای شاخص های مهم کیفی BOD  و COD  پساب خروجی، اکنون سوختن گاز متان و روشن بودن مشعل این تصفیه خانه نشان میدهد که تصفیه خانه کشت و صنعت دعبل خزاعی در وضعیتی استاندارد قرار دارد با توجه به پایش مستمر سازمان محیط زیست، پساب خروجی نهایی از تصفیه خانه بعد از این مرحله   کلیه فاکتورهای اصلی فاضلاب از جمله CODو BOD و TSS با استاندارهای سازمان محیط زیست مطابقت دارند. این پساب جهت آبیاری  استفاده می شود. 

در پایان ذکر این نکته ضروری است که راهبری موثر و بهینه فرآیند تصفیه فاضلاب صنعت ، تطابق کیفیت پساب خروجی تصفیه­خانه با استانداردهای زیست محیطی ملی کشور ،راندمان حذف بالای شاخص های مهم کیفی BOD  و COD  پساب خروجی و سوختن گاز متان و روشن بودن مشعل این تصفیه خانه (سوختن گاز متان و روشن شدن مشعل تصفیه خانه نشان از کارکرد مطلوب و استاندارد تصفیه خانه ها را دارد) نشان میدهد که تصفیه خانه کشت و صنعت دعبل خزاعی در وضعیتی استاندارد قرار دارد.

بهره گیری از توان و دانش تخصصی داخلی

با توجه به استراژی حفاظت از محیط زیست و بهینه سازی مصرف منابع و با بهره گیری از توان و دانش تخصصی داخلی طرح بکارگیری بیوگاز تولیدی از راکتور بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب در حال انجام و مقدمات آن آغاز شده است. پس از اجرای طرح مذکور گاز متان استخراج شده از راکتور بی هوازی جایگزین سوخت فسیلی (گازوئیل) برای روشن کردن بویلر تصفیه خانه پساب خواهد شد.در نهایت اجرای این طرح منجر به حذف دو جنبه زیست محیطی از جمله 1- حذف گازهای گلخانه ای ناشی از جمع آوری سوخت فلر 2- حذف سوخت فسیلی (گازوئیل) بویلر بواسطه استفاده از بیوگاز.