شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

کسب مقام برتر و نمونه استانی در استاندارد

کسب مقام برتر و نمونه استانی در استاندارد

کشت و صنعت دعبل خزاعی واحد تولیدی برتر و نمونه ی استانی شد به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ، برابر شاخص ارزیابی اداره استاندارد استان خوزستان ،شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با دارا بودن همه مفادهای استاندارها،موفق به کسب مقام واحد تولیدی برتر و نمونه ی استانی شد. اداره کل استاندارد استان خوزستان هرساله برابر شاخص های ارزیابی خود همه واحدهای تولیدی استان را مورد ارزیابی قرار می دهد و شرکت دعبل خزاعی به صورت پی در پی موفق به کسب مقام واحد تولیدی برتر و نمونه ی استانی گردید.