شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پویش کاشت نهال در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به روایت فیلم