شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پنجمین دوره لیگ فوتسال توسعه نیشکر و صنایع جانبی