شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پروژه جاگذاری موانع بتنی (نیوجرسی) محور اهواز -آبادان