شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پایان کشت نیشکر در مزارع شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

پایان کشت نیشکر در مزارع شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

عملیات کشت نیشکر در روز سه‏‌شنبه مورخ  1399/06/25 در سطحی بالغ بر 2300 هکتار از مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی پایان یافت.