شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

پایان ماراتن منابع انسانی کشور در سال 1401 – مدیریت منابع انسانی مدل34000

پایان ماراتن منابع انسانی کشور در سال 1401 – مدیریت منابع انسانی مدل34000

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با دریافت نشان برنزین C2 در ششمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی، عنوان سومین شرکت درکشور را ازآن خود کرد.

رویداد ششمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل 34000 در سال 1401، توسط تیم ارزیاب تخصصی حوزه منابع انسانی در دانشگاه تهران  با حضور  168 شرکت از سراسر  کشور برگزار گردید از میان شرکت های حاضر در فرایند ارزیابی، 32 شرکت موفق به ورود در فرایند دریافت جایزه ملی گردیدند .

 در روز سه شنبه 9 اسفندماه 1401 به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که با حضور بیش از 300 نفر از مدیران عامل و مدیران ارشد منابع انسانی کشور برگزار گردید،از 32 شرکت (سازمانهای دولتی و خصوصی) برتر در حوزه منابع انسانی تقدیر به عمل آمد .

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با دریافت نشان برنزین C2در ششمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی، عنوان سومین جایگاه برتر  درکشوررا ازآن خود کرد.

کسب افتخار مقام سوم در مدل جایزه 34000 منابع انسانی ، برای این شرکت نشان از بلوغ فرایند توسعه منابع انسانی در کشت و صنعت دعبل خزاعی می باشد .