شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

همایش پیاده روی همکاران کشت و صنعت دعبل خزاعی