شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“نصب کنتور دبی سنج (فلومتر) التراسونیک در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“نصب کنتور دبی سنج (فلومتر) التراسونیک در کشت و صنعت دعبل خزاعی”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،عملیات نصب کنتور دبی سنج (فلومتر) التراسونیک با نظارت سازمان آب استان خوزستان به منظور کنترل دقیق دبی آب خام برداشت شده ایستگاه اصلی کشت و صنعت دعبل خزاعی از رودخانه کارون انجام گرفت.

دبی سنج التراسونیک یک فلومتر پیشرفته است که با استفاده از روش (transit time )طراحی شده است و توانایی انتقال اطلاعات اندازگیری شده را در بستر( GPRS) به صورت آنلاین به نا ظرین ،بخصوص به امور آب سازمان آب و برق خوزستان را دارد.

به گفته کارشناسان امور آب مرکز سازمان آب و برق خوزستان ،نصب این کنتورها در راستای شفاف سازی مصارف آب کشاورزی جهت عملیات داشت و کاشت نیشکر و بخش صنعت انجام گرفت و کشت و صنعت دعبل خزاعی با هدف کنترل و پایش حجم آب ،این کنتوررا از منابع مورد تائید و دارای صلاحیت از سوی امور آب تهیه و نصب نموده است.

ایستگاه اصلی پمپاژ آب کشت و صنعت دعبل خزاعی با هدف تامین آب مورد نیاز مزارع نیشکر و تامین نیاز آب خام برای بخش صنعت ، شرب و مصارف بهداشتی ،احداث و مورد بهره برداری واقع شده است.