شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

نصب سانتریفیوژهای جدید تصفیه شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی