شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

نشان ها و گواهینامه های زیست محیطی