شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

موضوع مزایده :فروش محصول برنج تمام دانه و نیم دانه عنبربو موجود در شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی بشرح اسناد مزایده

موضوع مزایده :فروش محصول برنج تمام دانه و نیم دانه عنبربو موجود در شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی بشرح اسناد مزایده
دعوتنامه شرکت در مزایده