شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

در حال بروز زسانی