شکر خام یا شکر زرد، به بلورهای ساکارز تولیدشده از شربت نیشکر اطلاق می‌شود که پس از فرآیند حذف ناخالصی‌ها و طی عملیات طبخ و تبلور و عبور از ماشین‌های سانتریفیوژ، خشک شده و آماده ارسال جهت عملیات تصفیه (به منظور تولید شکر سفید) می‌باشد.