شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

محصول جانبی باگاس

باگاس تفاله‌ای است که پس از استخراج شکر از نیشکر، حاصل می‌شود. باگاس در صنعت تولید نئوپان، تخته نیمه‌فشرده، کاغذ، الکل‌سازی، تولید اسیدسیتریک به کار گرفته می‌شود. همچنین از باگاس، برای فرآوری خوراک‌دام نیز استفاده می‌شود.