شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مبارزه بیولوژیک با آفات نیشکر

مبارزه بیولوژیک با آفات نیشکر

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،در راستای حفاظت از محیط زیست و دفع آفات نیشکر، مدیریت مطالعات کاربردی دعبل خزاعی اقدام به بررسی مزارع نیشکر و استفاده از روش های بیولوژیک در جهت کاهش جمعیت و خسارت آفات ساقه خوار نیشکر کرده است.

درخوزستان دو گونه Sesamia certica و S.nonagrioides عمده ساقه خواران نیشکر هستند که در اثر تغذیه لارو آنها از ساقه های جوان باعث مرگ جوانه انتهایی و همچنین باعث کاهش کمی و کیفی محصول در طی داشت تا برداشت ساقه های قابل آسیاب می گردد و راندمان محصول را کاهش می دهند.

در حال حاضر مهمترین دشمن طبیعی این آفات زنبوری به نام Telenomus busseolae می باشد که حدود 11الی 12نسل در طول سال زادآوری دارد و شعاع پرواز آن حدود 9-8 متر بوده که توسط باد نیز کیلومترها جابجا می شود. هر زنبور تلنوموس میتواند 80 تخم را پارازیته کند. با توجه به بررسی های انجام شده این زنبور می تواند تا حدود 90 % تخم ساقه خواران نیشکر را از بین ببرد.