شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

مانور آتش نشانی به روایت فیلم