شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تولید نیشکر:

1- عملیات آب‌شویی:

شروع عملیات آب‌شویی از اواخر مهرماه هر سال آغاز و نهایتاً تا اواخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به پایان می‌رسد. مدیریت کشاورزی مزارع موردنظر برای انجام عملیات کشت سال آتی را جهت اندازه‌گیری میزان شوری به مدیریت مطالعات کاربردی معرفی می‌نماید. نتایج اندازه‌گیری انجام شده توسط مدیریت مطالعات کاربردی برای مدیریت کشاورزی ارسال می‌گردد. مدیریت کشاورزی حسب توصیه‌های مدیریت مطالعات کاربردی نسبت به برنامه‌ریزی برای عملیات آب‌شویی اقدام می‌نماید.

این مدیریت درخواست اقدام تسطیح اولیه و برم‌بندی از مدیریت مهندسی زراعی را می‌نماید. به‌دنبال انجام شدن عملیات‌های فوق این مدیریت از طریق ادارات 4 گانه تولید اقدام به آغاز آب‌شویی مزارع می‌نماید. بعد از باز کردن شیر آب هر مزرعه، کنترل و هدایت آب از طریق ترانشه (جوی) ایجاد‌شده توسط بیل مکانیکی، سطح مزرعه به زیر آب برده می‌شود. بعد از پایان آب‌شویی درخواست مجدد جهت تخریب برم و تسطیح نهایی و انجام چک‌بک توسط واحد نقشه‌برداری صورت می‌گیرد که در صورت تایید عملیات نهایی تسطیح، مدیریت مهندسی زراعی طی نامه کتبی نسبت به تحویل اراضی به مدیریت تولید جهت عملیات بعدی اقدام می‌نماید.

2-تهیه قلمه کشت:

عملیات تهیه قلمه همراه با کشت از اواسط مردادماه لغایت آخر شهریورماه هر سال می‌باشد. در این مرحله پس از انتخاب مزرعه تهیه قلمه، مطابق دستورالعمل زراعت و طرح کیفیت نسبت به تهیه قلمه به منظور کشت مزارع جدید نیشکر توسط دستگاه دروگر (هاروستر) انجام می‌گردد. ادوات درگیر دراین عملیات شامل تراکتورهای 285MF و 399MF، به‌عنوان کشنده و تریلرهای 10 تن و 5 تن جهت حمل و انتقال قلمه به مزرعه کشت می‌باشند.

3-کشت:

پس از انجام عملیات تهیه زمین مطابق دستورالعمل مربوطه و ایجاد فارو بر روی زمین زراعی و کودپاشی توسط اداره تهیه زمین در فصل مناسب کشت که معمولاً مرداد و شهریور بوده اقدام به کشت دستی مزرعه می‌گردد.

پس از تهیه قلمه از مزارع بذری (SEED) که توسط واحد مطالعات طبق دستورالعمل مربوطه معرفی گردیده‌اند، تریلی‌های 10 تن و 5 تن با تراکتور‌های کشنده 399MF و 285MF توسط گروه‌های کشت به داخل مزرعه برده و نی‌ها را داخل فاروهای ایجاد‌شده به صورت 2 ردیفه و یک سوم هم‌پوشانی چیده می‌شوند.

تذکر: کشت در بعضی مزارع به صورت آزمایشی به صورت 3 ردیفه و یک سوم هم‌پوشانی کشت می‌گردد.

کشت در بعضی مزارع به صورت 2 ردیفه و یک سوم هم‌پوشانی مستقیم (کشت مستقیم‌) بر روی پشته انجام می‌گردد.

تذکر: واریته‌های کشت‌شده در واحد در حال حاضر شامل:

1* 614-57CP                                      2* 103-48CP

3* 1062-69CP                                    4* 1143-70CP

5*IRC 99-01                                     6* IRC 99-02

بوده و برنامه کشت توسط مدیر تولید بر اساس طرح پرچم تهیه و تنظیم شده که در آن واریته‌های مختلف در بلوک‌های مشخص کشت می‌‌گردد.

عملیات پوشش قلمه (دیسکاوری) نیز توسط تراکتورهای 399MF و دنبال‌بند دیسکاور بعد از عملیات کشت انجام می‌گردد.  به‌دنبال آن قبل از آب اول قلمه‌های باقی‌مانده توسط کارگر پوشش داده می‌‌شود (هند کاور).

1-4-آب اول:

پس از عملیات کشت قلمه‌ها و نیز پوشش آنها توسط دیسکاور و هندکاور مطابق دستورالعمل کشت، سم‌پاشی‌های پیش‌رویشی مطابق دستورالعمل حفظ نباتات صورت می‌پذیرد. پس از انجام عملیات سم‌پاشی و اعلام اتمام عملیات مذکور از طریق واحد حفظ نباتات و انجام هماهنگی‌های لازم با واحد مهندسی‌زراعی جهت ایجاد بستر هیدروفلوم اقدام به شروع عملیات آبیاری می‌گردد. در خصوص آبیاری اولیه زمین کشت شده ابتدا با استفاده از دستگاه گریدر اقدام به بستر سازی هیدروفلوم می‌گردد و انتهای فارو با این دستگاه بسته می‌شود. که کنترل‌های بسترسازی توسط اپراتور گریدر انجام سپس اقدام به نصب لوله‌های هیدروفلوم از محل باکس تا مساحت مورد‌نظر شده، شیر آب مزرعه توسط کارگر مزرعه باز می‌گردد، همزمان با جاری‌شدن آب در لوله هنگامی که به حجم معین که همان قطر لوله می‌باشد اقدام به عملیات سوراخ‌کاری (پانچ‌نمودن) توسط وسیله پانچ در مقابل هر فاروی کشت‌شده مطابق دستورالعمل کار با دستگاه پانچ از محل مناسبی که به اندازه cm 7-2 از بالای خط اتوی لوله هیدروفلوم پانچ زده می‌شود و سپس اقدام به نصب دریچه‌های هیدروفلوم در محل پانچ می‌گردد.

تذکر: در هنگام آبیاری به روش نشتی با توجه به امکان وجود ناهمواری‌ها و یا موانع، کنترل‌های لازم توسط کارگر مزرعه انجام و نسبت به رفع آن اقدام می‌گردد.

2-4-آبیاری دوم به بعد:

تذکر: آبیاری‌های بعدی در طول دوره داشت توسط واحد آبیاری و مطابق توصیه‌های مدیریت مطالعات در جلسه کنترل محصول و نیز بر اساس شرایط اقلیمی و جوّی مزرعه انجام می‌گردد.

5- عملیات کوددهی اوره:

عملیات کوددهی اوره از نیمه اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود. میزان کود برای مزرعه مطابق دستورالعمل مطالعات کاربردی می‌باشد. این عملیات تا پایان نیمه دوم تیرماه و در سه نوبت اجرا می‌‌گردد. نحوه عملیات کوددهی به صورت آماده‌کردن محلول کود و انتقال آن به مزرعه توسط تراکتور و تانکر و توزیع آن حسب دستورالعمل از محل باکس مزرعه می‌باشد. محاسبه میزان ورود محلول به مزرعه با استفاده از فرمول ذیل مشخص می‌گردد.

= زمان پر شدن ظرف یک لیتری بر حسب ثانیه

7- عملیات واکاری:

بر حسب نیاز و به‌دنبال عدم سبزینگی در برخی از مزارع کشت جدید بنا به دلایل مختلف، اقدام به عملیات واکاری (کشت مجدد) می‌گردد که در این عملیات قلمه‌گذاری انجام و پوشش دیسکاوری و دستی صورت می‌گیرد. کنترل نحوه قلمه‌گذاری توسط کارشناس خط بوسیله فرم گزارش روزانه واکاری تهیه و به مدیریت/رئیس اداره تولید کشاورزی جهت بررسی و ارسال به واحد آمار تهیه می‌گردد.

تذکر: در هنگام آماده بودن زمین جهت برداشت محصول واحد آبیاری اقدام به جمع‌آوری لوله‌های هیدروفلوم می‌نماید.

تذکر: برنامه قطع آب مزارع به منظور انجام عملیات برداشت و براساس تقسیم‌بندی واریته‌ها به مفهوم زودرس، میان‌رس و دیررس توسط مدیریت مطالعات کاربردی اعلام می‌گردد.

تذکر: انجام اقدام لازم برای مزارع واکاری مطابق روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق است.

تذکر: نظارت بر کیفیت عملکرد واکاری و کوددهی توسط مدیریت مطالعات کاربردی مطابق دستورالعمل‌های مربوطه انجام می‌گیرد.

8-  عملیات برداشت هر ساله پس از قطع آب مزارع از نیمه دوم مهر‌ماه آغاز وبسته به شرایط جوی حداکثر تا اردیبهشت‌ماه سال بعد ادامه خواهد داشت. برنامه برداشت بر اساس تعیین مسیر برداشت (تهیه‌شده در مدیریت مطالعات کاربردی) به گروه‌های برداشت اعلام می‌گردد.

برداشت:

برداشت نى با دروگرها (Harvester) صورت مى‌گیرد. تناژ برداشت محصول در سال اول کشت تا 130 تن در هکتار خواهد بود و در شرایط عادى نیز نباید کمتر از 70 تن باشد. از هر مزرعه پنج سال بهره‌بردارى مى‌شود. سال اول برداشت از مزرعه را Plant و سال‌هاى دوم الى پنجم را Raton مى‌نامند. نیشکر پس از برداشت توسط کامیون‌هاى حامل (یا وسایل دیگر حمل) به کارخانه منتقل و براى تبدیل‌شدن به شکر مراحل متعددى را طى می‌کند.