شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

سومین و چهارمین مرحله اردو تفریحی خانوادگی کارکنان کشت و صنعت دعبل خزاعی به مناسبت دهه مبارک فجر به روایت تصویر