شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

رکورد شکنی بارگیری 1000 تن شکر در روز به روایت فیلم