شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

روز جهانی کار و کارگر به روایت فیلم

روز جهانی کار و کارگر به روایت فیلم

                                                                     

11 اردیبهشت 1402 روز جهانی کا و کارگر بر همه ی سربازان سنگر تولید مبارک باد.