شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company
برنامه های شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی در راستای برداشت سبز نیشکر و رعایت الزامات زیست محیطی مرتبط با آن

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در راستای احترام به قوانین و الزامات زیست محیطی و رعایت حقوق شهروندان برنامه ریزی برای برداشت سبز در یک پروسه چند ساله را آغاز نموده است. در این میان کشت وصنعت دعبل خزاعی به عنوان شرکت پیشگام از مجموعه شرکتهای تابعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی برنامه ریزی برای برداشت سبز از اراضی تحت کشت نیشکر را در بهره برداری 1402-1401 انجام داده و به منظور شناسایی مشکلات و محدودیت‏های آن برداشت سبز و جمع آوری بقایای گیاهی مزارع تهیه قلمه سال مذکور را به اجرا گذاشته است.

بی تردید در سالهای آتی رویکرد کشت وصنعتهای نیشکری به برداشت سبز باعث خلق موقعیت های جدید شغلی خواهد شد .

نیاز تجهیزاتی خاص برای عملیاتهای مرتبط با برداشت سبز حمایت مسئولین استانی را طلب مینماید تا با فراهم نمودن تسهیلات لازم ساکنین منطقه بتوانند با تامین دستگاههای مورد نیاز در این خصوص به یاری کشت وصنعتها آمده و بخشی از هزینه های اولیه اجرای چنین طرح بزرگی را متقبل شوند .بدیهی با توجه به موقعیت شغلی فراهم شده بازگشت سرمایه در کوتاه مدت میسرخواهد شد.

علاوه بر این برداشت سبز به دلیل تولید مقادیر زیاد مواد خامِ لیفی پتانسیل های شغلی دیگری (خوراک دام و …) را میتواند ایجاد نماید که لازم است برای بهره برداری از این پتانسیل توسط شرکت های نیشکری و با حمایتهای مسئولین استانی تدابیر لازم اندیشیده شود .

سید محمدرضا علم الهدی
مدیر عامل