شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

خلاصه فعالیت های زیست محیطی به مناسبت سالروز هوای پاک