شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

حضور پر شور خانواده نیشکر در روز ۲۲بهمن۱۴۰۲