شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

حضور پرشور خانواده بزرگ نیشکر در راهپیمایی روز قدس به روایت فیلم