شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

جشن بزرگ برداشت نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی