شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

ثبت سومین رکورد برداشت و بارگیری نیشکر