شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

ثبت رکورد جدید: کشت 110 هکتار در روز توسط حوزه کشاورزی کشت و صنعت دعبل خزاعی

ثبت رکورد جدید: کشت 110 هکتار در روز توسط حوزه کشاورزی کشت و صنعت دعبل خزاعی

بار دیگر مجموعه دعبل خزاعی در بین کشت و صنعت های  نیشکر درخشید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی ،معاونت کشاورزی در عملیات کشت نیشکر به صورت پیاپی  رکورد کشت 110هکتار در روز را ثبت کردند.

به طورمیانگین در حوزه کشت نیشکر ،روزانه 60 هکتار در روز می باشد ولی با توجه به شرایط  گرما و شرجی  بازهم  معاونت کشاورزی دعبل خزاعی با بهره گیری از تکنیک های نوین کشاورزی و تلاش های شبانه روزی ،موفق به کشت 110 هکتار در روز شدند.

این رکورد جدید در کشت نیشکر، به عنوان یک مرجع مهم و الگوی موفق در کشت این محصول معرفی می‌شود.