شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

آدرس: استان خوزستان، اهواز، کیلومتر ۲۵ جاده آبادان

صندوق پستی: ۱۳۷۹/۶۱۳۳۵

کد پستی: ۶۴۳۴۱۳۵۱۱۱

شماره تماس: ۱۴-۳۳۱۳۱۰۱۱-۰۶۱

فکس: ۳۳۱۳۱۰۴۰-۰۶۱