شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تقدیر از همکاران امور مالی به مناسبت روز حسابداری