شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

تعویض لوله های آبیاری کشاورزی