شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
Debel Khozaei Agro-industry Company

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

“تعویض لوله های آبیاری کشاورزی به همت کارکنان پر تلاش کشت و صنعت دعبل خزاعی”

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی،عملیات تعویض لوله های خط اصلی آبیاری ابتدای خط بلوک R11 به بطول300متر به همت و تلاش برای کشت و صنعت دعبل خزاعی انجام داد.

پروژه تعویض خط لوله های اصلی آبیاری کشاورزی که دچار فرسودگی می شود و همچنین باعث افت فشار آب می شود در بازده زمانی کمتر از 15روز صورت گرفت.

از جمله مزایای جایگزین می لوله های آبیاری این خط توان صرفه جوئی از هدر رفت آب ،کاهش هزینه های تعمیرات سالیانه ،افزایش راندمان آب در مزارع،حذف هزینه پیمانی مرتبط و مهمتر از آن صرفه جوئی در زمان، اشاره نمود.

هزینه تعویض لوله های فرسوده آبیاری توسط پیمانکار هفت میلیارد و دویست میلیون تومان دریافت شده است که با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت دعبل خزاعی این عملیات توسط پرسنل انجام شده است.